اطلاعیه‌های‌آموزش
جلسه دفاع دانشجو ملیحه احمدی نژاد استاد راهنما آقای دکتر افلاطون صادقی در تاریخ 24 شهریور 1400 اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می گردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد مشاور استاد ممتحن روز دفاع تاریخ دفاع ساعت دفاع
ملیحه احمدی نژاد دکتر افلاطون صادقی - دکتر محمدحسین مهدوی نژاد چهارشنبه 24/6/1400 9:00
 
امتیاز دهی