اطلاعیه‌های‌آموزش
 جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی جلسه دفاع دانشجویان، حسین داوری، مهدیه سلیمی، محمد حسنی، نجمه علیشوندی و حسین سالاری رشته مدیریت دولتی در تاریخهای 20 و 21 تیرماه برگزار خواهد شد.  جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با مشخصات زیر در مرکز یزد به صورت مجازی ( http://vc.yazd.pnu.ac.ir/p-yazd ) برگزار خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام اعلام می گردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد مشاور استاد ممتحن روز تاریخ دفاع ساعت دفاع
حسین داوری دکتر روح ا... شریفی ندارد دکتر محمد منتظری محمودآبادی یکشنبه 1400/4/20 9
مهدیه سلیمی دکتر  جلالیان دکتر طباطبائی دکتر حدادزاده یکشنبه 1400/4/20 11
محمد حسنی دکتر شفیعی پور دکتر جلالیان دکتر کبیری دوشنبه 1400/4/21 8
نجمه علیشوندی دکتر نورانی آزاد دکتر عسکری دکتر اعظم تدین دوشنبه 1400/4/21 12
حسین سالاری دکتر اعظم تدین دکتر زارع شحنه دکتر سمانه نورانی آزاد دوشنبه 1400/4/21 13


 
 
امتیاز دهی