اطلاعیه‌های‌آموزش
 جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی  و ادبیات جلسه دفاع دانشجویان محمد حقیقت،کرامت عسگری،ام البنین جمالی پور، مهدی طالبی مقدم رشته های مدیریت دولتی و ادبیات  جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی  و ادبیات با مشخصات زیر در مرکز یزد به صورت مجازی ( http://vc.yazd.pnu.ac.ir/p-yazd ) برگزار خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام اعلام می گردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد مشاور استاد ممتحن روز تاریخ دفاع ساعت دفاع
محمد حقیقت دکتر علیرضا موغلی دکتر معتمدی دکتر فرقانی سه شنیه 22/04/1400 16
کرامت عسگری دکتر عسکری دکتر خادمی دکتر جلالیان جهارشنبه 23/04/1400 9
ام البنین جمالی پور دکتر  زهرا رجائی ندارد دکتر زهره شرعی چهار شنبه 23/04/1400 10
مهدی طالبی مقدم دکتر ذبیح نیا ندارد دکتر سعید حاتمی چهارشنبه 23/04/1400 14:15


 
 
امتیاز دهی