اطلاعیه‌های‌آموزش
جلسات دفاع دانشجویان رشته مدیریت دولتی  جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با مشخصات زیر در مرکز یزد به صورت مجازی ( http://vc.yazd.pnu.ac.ir/p-yazd ) برگزار خواهد شد.  
نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد مشاور استاد ممتحن روز تاریخ دفاع ساعت دفاع
نوید رئیسی دکتر زهره شرعی - دکتر زهرا رجائی یکشنبه 13/4/1400 9
عالیه السادت متولیان دکتر مهدی حدادزاده - دکتر مرضیه دهقانی زاده یکشنبه 13/4/1400 11
محمدرضا بابایی حیدر ابادی دکتر مهدی حدادزاده دکتر محسن عسکری دکتر داوود شفیعی پور یکشنبه 13/4/1400 12
مجید صفری دکتر محمدمهدی زارع شحنه دکتر محسن عسکری دکتر مرضیه دهقانی زاده یکشنبه 13/4/1400 13
حامد شوقی زاده دکتر داوود شفیعی پور دکتر نگار معتمدی دکتر نجمه جلالیان دوشنبه 14/4/1400 12
الهام طیبی دکتر داوود شفیعی پور دکتر حسین خادمی دکتر محسن عسکری سه شنبه 15/4/1400 9
فاطمه امامی زاده میبد دکتر نجمه جلالیان - دکتر مرضیه دهقانی زاده سه شنبه 15/4/1400 10
میثم دالوند دکتر مصطفی طاهری - دکتر ایوب گراوند سه شنبه 15/4/1400 11
مهدیه لاری زارچ دکتر محمدمهدی زارع شحنه دکتر ابراهیم بهرامی نیا دکتر سید ولی ا... میرحسینی چهارشنبه 16/4/1400 13

#didgah_signature#/#signature#/535b60d4-3c3a-4564-ab19-986924025b62/9f7747c7
 
 
امتیاز دهی