اطلاعیه‌های‌آموزش
برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم ململی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشجو خانم اعظم ململی نوترکی، استاد راهنما دکترسیدجلال طباطبایی، استاد ممتحن دکتر سیدولی ا... میرحسینی در تاریخ شنبه 03/07/1400 13 جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی  با مشخصات زیر در مرکز یزد به صورت مجازی ( http://vc.yazd.pnu.ac.ir/p-yazd ) برگزار خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام اعلام می گردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد مشاور استاد ممتحن روز تاریخ دفاع ساعت دفاع
اعظم ململی نوترکی دکترسیدجلال طباطبایی ندارد دکتر سیدولی ا... میرحسینی شنبه 03/07/1400 13
 
امتیاز دهی