رزومه خانم دکتر میرحسینی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
رزومه خانم دکتر میرحسینی

 

باسمه تعالی

 

اینجانب محبوبه میرحسینی دکتری زیست شناسی (میکروبیولوژی) از دانشگاه اصفهان تحصیلات خود را در مقطع لیسانس  در سال 1375 در رشته زیست شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کردم و در سال 1379 با کسب رتبه اول (معدل 17.26)  از این دانشگاه فارغ تحصیل شدم. در سال 1380 در مقطع فوق لیسانس در رشته میکروبیولوژی در دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم و بعد از طی این دوره با اخذ معدل 17.37 از این دانشگاه فارغ تحصیل شدم. در سال 1384 در مقطع دکترا پذیرفته شدم و در سال 1388 با کسب رتبه اول و معدل 16. 19 فارغ التحصیل شدم. طی این مدت  مقالات متعدد در مجلات داخلی، خارجی و کنفرانس‌های مختلف ارائه نموده ام که جرئیات آن در ادامه ذکر شده است. همچنین در پایان به تعدادی از مهارت های آزمایشگاهی که در طی این مدت آموخته‌ام اشاره شده است.

سوابق:

پایان نامه کار شناسی ارشد:

بررسی اثر نیزین و باکتری های تولید کننده نیزین روی لیستریا منوسایتوژنز و با سیلوس سرئوس

پایان نامه دکترا:

بررسی جنبه های ژنتیک و فیزیولوژیک کوکسی های اسید لاکتیک تولید کننده باکتریوسین

سوابق تدریس

1-     کارشناسی از سال 1383 تا الان

2-     کارشناسی ارشد 1390 تا الان

مقالات:

1-Mirhosseini, M., Nahvi, I., Kermanshahi, R. K., Tavasoli, M. 2006. Isolation of bacteriocin producing Lactococcus lactis strain from dairy products. International Journal of Dairy Sciences, 1 (1): 51-56. (مستخرج از پایان نامه)

2- Mirhosseini, M., Nahvi, I. 2006. Nisin application in food. Application Science Educations.  58- 60. (مستخرج از پایان نامه)

3- Mirhosseini, M., Nahvi, I., Kermanshahi, R. K., Tavasoli, M. 2007. The study of effect bacteriocin producing Lactococcus lactis on Listeria monocytogenes and Bacillus cereus.  2007. Medicine Mazandaran Journal. 112-115. (مستخرج از پایان نامه)

4- Mirhosseini, M., Nahvi, I., Giti, Emtiazi, G., Tavasoli, M. 2008. Incidence and antibiotic susceptibility of bacteriocin-producing lactic acid bacteria from dairy products. International Journal of Dairy Technology. 391-396. (ISI) (مستخرج از پایان نامه)  

5- Mirhosseini, M., Nahvi, I., Giti, Emtiazi, G., Tavasoli, M. 2009. Culture- dependent and culture- independent qualitative analysis of dairy products for bacteriocin production by Lactic Acid Bacteria. World Applied Science journal. 5:20 24. (ISI) (مستخرج از پایان نامه)

6- Mirhosseini, M., Nahvi, I., Emtiazi, G., Tavasoli, M. 2010. Characterization of Anti-Listeria monocytogenes bacteriocins from Enterococcus faecium strains isolated from dairy products. International Journal of Dairy Technology.63: 55-60. (ISI) (مستخرج از پایان نامه)  

7- Mirhosseini, M., Nahvi, I., Emtiazi, G., Tavasoli, M. 2011. Optimization of enterocin A production from Enterococcus faecium strains in cheese whey by Taghuchi design.  International Journal of Dairy Technology.(ISI)

8- فاطمه برزگری ، محبوبه میرحسینی . بررسی اثرمیدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین دررشد و بلوغ اووسیت موش در محیط ازمایشگاهی.1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

9- فاطمه برزگری ، محبوبه میرحسینی .  تاثیرعصاره گیاه گلپر بر روی تغییرات بافتی بیضه و میزان هورمون تستوسترون در موش. مجله علوم پزشکی رازی 1391. 99: 17-25.

10-  Mirhosseini, M and Firouzabadi , F. B. 2013. Antibacterial activity of zinc oxide nanoparticle suspensions on food-borne pathogens. International Journal of Dairy Technology, 65: 291-5

11- محبوبه میرحسینی .  شناسایی انتروکوکوس تولید کننده باکتریوسین در محصولات لبنی به وسیله PCR. 1391. مجله زیست شناسی ایران. 25. (مستخرج از پایان نامه(

12- Mirhosseini, M and Firouzabadi, F. B.2014. Preparation of ZnO-Polystyerne Composite Films and Investigation of Antibacterial Properties of ZnO-Polystyerne Composite Films. Iranian Journal of Pathology 9 (2), 91 – 98.

, 13. Fatemeh Barzegari Firouzabadi, Mohsen Noori,Yadolah Edalatpanah, Mahboubeh Mirhosseini. ZnO nanoparticle suspensions containing citric acid as antimicrobial to control Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in mango juice. Food Control 42 (2014) 310-314.

16- Mahboubeh Mirhosseini, Vahid Arjmand. 2014.  Reducing pathogens by using ZnO nanoparticles and acetic acid in sheep meat. Journal of food protection . 77:9, 1599-1604.

17- Mahboubeh Mirhosseini, Fatemeh Barzegari Firouzabadi. 2015. Reduction of Listeria monocytogenes and Bacillus cereus in milk by zinc oxide nanoparticles. Iranian Journal of Pathology.10:2, 97-104 .

18- Mohamad Mohsen Momeni, Mohadesah Hakimiyan, Ali Kazempour Mahboubeh Mirhosseini, Zohre Nazari, Seyed Mostafa Mirhoseini, Hadi Kargar. The effect of time and temperature on the growth and morphology of cupper oxide nanostructures. Iranian Chemical Communication 2 (2014) 376-382.

19- مقایسه اثر ضد میکروبی نانوذره اکسید روی در ابمیوه سیب در دمای 4 و 25 درجه سانتیگراد. مجله زیست شناسی جانوری دانشگاه پیام نور 1392: 9-15.

20- Mahboubeh Mirhosseini, Narjes Mohammadi, Maryam Shirzad. Combined effect of mild heat and zinc oxide nanopar ticle treatment for inactivating Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus in milk. Journal of Biology and Today,s World. 2014.2:3, 227-232. (ISC) کسب مقام دوم در اولین جشنواره سراسری ددانشجویی ترویج فناوری نانو در استان مازندران

21- M. M. Momeni, S. Hashemizadeh, M. Mirhosseini, A. Kazempour and S. A. Hosseinizadeh. 2015. Preparation, characterisation, hardness and antibacterial properties of Zn–Ni–TiO2 nanocomposites coatings. Surface Engineering.

 

22- M. R.DAYER, R. GOLABGIR ZADEH, M. MIRHOSSEINI AND M. S. DAYER. ECULAR DYNAMICS SIMULATION OF HIV1 INTEGRASE INHIBITION FOR ELVITEGRAVIR RALVITEGRAVIR AND DOLVITEGRAVIR: A MOLECULAR DAYNAMICS STUDY. Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences. 2015. 1-10 .(ISI)

23- M. M. Momeni, M. Mirhosseini and M. Chavoshi Fabrication of Ta2O5 nanostructure films

via electrochemical anodisation of tantalum. Surface Engineering.2015.

24- نرجس محمدی، محبوبه میرحسینی، مریم شیرزاد، علی دهقان همدان، نازیلا یزدانی. سنتز نانوذرات اکسید روی با استفاده از روش آسیا کاری پر انرژی و بررسی خاصیت ضدمیکروبی آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 1394. 2070-2082

25- Mahboubeh Mirhosseini. Synergistic Antibacterial Effect of Metal Oxid Nanoparticles and Ultrasound Stimulation. journal of biology and today's world. 2015.138-144.

26- Mahboubeh Mirhosseini, Maede Afzali. Investigation into the antibacterial behavior of suspensions of magnesium oxide nanoparticles in combination with nisin and heat against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in milk. 2016 Source:Food Control, Volume 68

 

 

 

کنفرانس ها

1- Mirhosseini, M., Nahvi, I., Kermanshahi, R. K., Tavasoli, M. Isolation of bacteriocin producing Lactococcus lactis from milk and dairy products. The 2nd Congress on Applied Biology (International Approach). Iran. 29-30 Sep. 2004. (Poster)

2- Mirhosseini, M., Nahvi, I., Kermanshahi, R. K., Tavasoli, M.  Susceptibility of Bacillus cereus, Listera monocytogenes to Nisin.  The 12th Congress on Applied Biology, Iran. 20-22 Sep. 2004. (Poster)

3- Mirhosseini, M., Nahvi, I., Kermanshahi, R. K., Tavasoli, M. Optimization for production of bacteriocin like peptide in Lactococcus lactis. The 5th National Biotechnology Congress of Iran, Iran. 24-26 Nov. 2007. (Poster).

4 - Mirhosseini, M. Identification of bacteriocin producing Enterococcus in dairy products by PCR. 10th microbiology congress of Iran. 2009.(poster).

5- محبوبه میرحسینی. لونستوک تولید کننده دکستران و کاربردهای دکستران در نانوتکنولوژی. اولین کنفرانس علوم و فن اوری نانوتکنولوژی.1389. پیام نور تفت. (مقاله کامل)

6- محبوبه میرحسینی. مگنتیک باکتری ها و تولید نانوذرات مغناطیسی. اولین کنفرانس علوم و فن اوری نانوتکنولوژی. 1389. پیام نور تفت. (مقاله کامل)

7-محمد مهدی سعادتمند. سعید رضایی زارچی. محبوبه میرحسینی. محمد اسماعیل یزدانشناس، ندا رشید مهر. شهین احمدیان.  بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات کیتوزان روی باکتری ایشرشیا کلی. اولین کنفرانس علوم و فن اوری نانوتکنولوژی.1389. پیام نور تفت. (مقاله کامل)

8- محمد مهدی سعادتمند. سعید رضایی زارچی. محبوبه میرحسینی. بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات کیتوزان روی باکتری استافیوکوکوس ارئوس. اولین کنفرانس علوم و فن اوری نانوتکنولوژی.1389. پیام نور تفت. (مقاله کامل)

9- محبوبه میرحسینی. بهینه سازی تولید انتروسین A در اب پنیر با استفاده از روش تاگوچی. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی.1390.

10- محبوبه میرحسینی. بررسی تنوع باکتریوسین‌های تولید شده توسط باکتری‌های اسد لاکتیک جدا شده از شیر. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی. 1390.

11 Mirhosseini, M and Firouzabadi , F. B. 2011.- ZnO nanoparticle Antibacterial activity against L. monocytogenes and B. cereus. . 2011. همایش ملی  (مقاله کامل)بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی

12- Mirhosseini, M and Firouzabadi , F. B. 2011. Antibacterial propertties of ZnO-polystyern composite films.   همایش ملی بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی. (مقاله کامل)

13- محبوبه میرحسینی. بیوتکنولوژی کشاورزی و ایمنی مواد غذایی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.  دانشگاه فردوسی مشهد. 1391. 13 تا 15 شهریور. (مقاله کامل)

14-محبوبه میرحسینی ،  فاطمه برزگری.  بررسی فعالیت ضد باکتری سیستم های تعلیق نانوذرات اکسید روی علیه اشریشیاکلی. 1391.  هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 14تا 16شهریور. (مقاله کامل)

15- محبوبه میرحسینی، فاطمه برزگری.  بررسی فعالیت ضد باکتری سیستم های تعلیق نانوذرات اکسید روی علیه استافیلوکوکوس ارئوس.  1391.  هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 14تا 16شهریور. (مقاله کامل)

16- مریم شیرزاد، محبوبه میرحسینی، علی دهقان همدان، نازیلا یزدانی، نرگس محمدی. بررسی خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی تهیه شده به روش آسیاکاری پرانرژی. اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها. همدان (مقاله کامل)1392.

17-  نازیلا یزدانی ، محبوبه میرحسینی، علی دهقان همدان ، مریم شیرزاد ، نرگس محمدی. خاصیت ضدمیکروبی نانوکامپوزیت کیتوزان اکسید روی و به کارگیری آن روی گاز استریل. اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها. همدان (مقاله کامل)1392

18-mitra Kimiaee Sadr, Mahbobeh Mirhosseini.2014. The study of combined effect magnesium oxid and zinc oxid nanoparticle with antibiotic on E. coli. 15 th International Iranian congeress of microbiology. 26-28 Agust.

19-کیمیایی صدر. م. میرحسینی. م.  بررسی اثر توام نانوذرات اکسید منیزیم و اکسید روی روی باکتری استافیلوکوکوس آرئوس. هجدهمین کنگره مللی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی. 4-7 شهریور1393

20- محبوبه میرحسینی، سارا خالقی زاده، زهرا مرزبان، فاطمه برزگری فیروز ابادی. کاهش تعداد استافیلوکوکوس ارئوی و باسیلوس سرئوس با استفاده از نانوذرات اکسید روی در آب میوه. دومین کنگره بین الممللی علوم کشاورزی و محیط زیست. تهران 16 اسفند (مقاله کامل)1393.

21- فاطمه برزگری فیروز ابادی، زهرا مرزبان ، سارا خالقی زاده ، محبوبه میرحسینی. ارزیابی اقرات ترکیبی نانوذره اکسید روی و اسید مالیک بر مهار پاتوژنهای غذایی. سومین همایش ملی فناوری نانو. 30 بهمن 1393. (مقاله کامل)

22- محمد محسن مومنی،علی کاظم پور ، محبوبه میرحسینی،  محدثه حکیمیان. روش ساده و ارزان قیمت برای تهیه نانوسیمهای اکسید مس بر روی ورقهای مس و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آن. ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور. 29و 30 بهمن 1392. (مقاله کامل)

23- محمد محسن مومنی،علی کاظم پور ، محبوبه میرحسینی،  سکینه هاشمی زاده.  تولید لایه های نانوکامپوزیتی Zn-Ni-TiO2 به وسیله فرایند ابکاری الکتریکی. ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور. 29و 30 بهمن 1392. (مقاله کامل)

24- Mahboubeh Mirhosseini, Vhid Arjmand. Investigation of antibacterial activity of ZnO Nanoparticles Suspension containing acetic acid against Listeria monocytogenes and Escherrichia coli. همایش تخصصی علوم و فناوری نانو. دانشگاه پیام نور اصفهان. (مقاله کامل)

25- مائده افضلی، محبوبه میرحسینی. کاربرد ذرات LDH در زیست شناسی و پزشکی. اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران. 22/5/1394. (مقاله کامل)

26- محبوبه میرحسینی، مائده افضلی. حضور نانوتکنولوژی در عرصه کشاورزی. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. 20/6/1394. (مقاله کامل)

27- محبوبه میرحسینی، مائده افضلی. زیست حسگرها و کاربرد آن در کشاورزی، پزشکی و محیط زیست. اولین کنفرانس  بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی. 1394. (مقاله کامل)

27- محبوبه میرحسینی، مائده افضلی. نقش فناوری نانو در اصلاح و تصفیه آب. International Conference on Sustainable Development With a focus on Agriculture, Environment and Tourism. 16-17sep 2015(مقاله کامل)

طرح ها:

1-     محبوبه میرحسینی.  بررسی تولید باکتریوسین در برخی محیط کشت های ارزان قیمت و پساب صنعتی. 1390

2-     محبوبه میرحسینی. بررسی اثرضدمیکروبی نانوپارتیکل ZnO وZnO-Polystyerne  (ZnO-PS) روی Staphylococcus aureus و Esherrichia coli

3-     بررسی اثر  نانوذره  ZnO روی فعالیت ضدمیکروبی اسید استیک. 1393.

4-     مقایسه اثر ضد میکروبی نانوذره اکسید روی در ابمیوه سیب در دمای 4 و 25 درجه سانتیگراد. 1393

کتاب ها

1-     میکروبیولوژی عمومی                                        دانشگاه دانشگاه پیام نور. زبان  فارسی شماره مجوز2038. تعداد صفحات370. سال1393. چاپ اول. نویسنده. محبوبه میرحسینی. امیرارسلان کاویانی فر. مرجع تایید کننده  دانشگاه پیام نور

                                   

پایان نامه ها

1                                              سنتز نانوذره اکسید روی به روش آسیا کاری و بررسی خواص ضدمیکروبی آن. تاریخ دفاع                                                                                                 1393                 مریم شیرزاد        پیام نور. استاد راهنما                                                محبوبه میرحسینی استاد مشاور        علی دهقان همدان

2                                              سنتز نانو نانوکامپوزیت کیتوزان اکسید روی و بررسی خواص ضد میکروبی آن                                                                                               1393        نازیلا یزدانی        پیام نور  استاد راهنما  محبوبه میرحسینی                                                استاد مشاور علی دهقان همدان

3                                              بررسی ژنوتیپ و فراوانی آللی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی A>G (rs3746444) تغییر دهنده‌ی انرژی آزاد گیبس واقع در mir-499a در زنان سالم و مبتلا به سرطان پستان                                                        1394                                                شهرزاد کبیری‌زاده          پیام نور     استاد راهنما  کامران قائدی، محبوبه میرحسینی           

4                                              بررسی چگونگی ایجاد شدن زردی در نوزادان از طریق اختلال در عملکرد کبد و رابطه ی آن با جنسیت نوزادان                                                                                                    1393     محبوبه جمشیدپور            پیام نور. استاد راهنما                           عبدالحمید هاتفی مهرجردی. استاد مشاور                  محبوبه میرحسینی

5                                              طراحی کیت تشخیص کیفی (تعیین گونه) و کمی (بار انگلی) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز همزمان در گونه های شایع لیشمانیا در ایران                                                                           1392     مریم فکری صوفی ابادی                                                پیام نور                       استاد راهنما شهریار دبیری. استاد مشاور           محبوبه میرحسینی

6                                              مطا لعه  اتصال دارو به آلبومین سرم انسانی و آلبومین تزریقی                                         1392                                                فرنگیس ابراهیمی          پیام نور     استاد راهنما رضا خدارحمی            استاد مشاور محمدرضا اشرفی، محبوبه میرحسینی

7                                              تاثیرات عصاره آبی سیرو لیموترش و مقایسه ی آن با مت فورمین بر میزان گلوکز و لیپوپروتئین های پلاسما در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین                                                       1393     ناهید خیام نسب   پیام نور. استاد راهنما                          نوشین نقش، اکبر کریمی استاد مشاور محبوبه میرحسینی

8                                              شبیه سازی برهمکنش آنزیم اینتگراز HIV-1 با مهارکننده های آن با کمک روش دینامیک مولکولی.                                                                                  1393        رضا گلاب گیرزاذه           پیام نور  استاد راهنما محمدرضادایر. استاد مشاور             محبوبه میرحسینی

9                                              حسگر زیستی بر اساس نانو لوله های کربن چند دیواره ای اصلاح شده با چیتوسان و دی اکسید قلع اراسته به DNA دو رشته ای برای تشخیص زیستی ولتامتریک دوکسوروبیسین                                                                                                                   1394                          علی شفیعی                        پیام نور  استاد راهنما معصومه طائی، حسین صلواتی                                      استاد مشاور محبوبه میرحسینی                                           

10                                             بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران HIV مثبت و رابطه آن با تعداد سلول های

لنفوسیت CD4+ در مقایسه با گروه کنترل                                                                                                      1394     شمیم خندان                                        پیام نور                       استاد راهنما زهره نوذریان ، محبوبه میرحسینی   استاد مشاور عبداللهی                                                                                               

11                                             تهیه و تعیین خصوصیات حامل‌های نیوزومی حاوی داروی کورکومین

                                                                                                                                                1394     زهرا اسماعیلی                                                پیام نور                       استاد راهنما محبوبه میرحسینی، محمد حسن شیخها        استاد مشاور فاطمه حقیر السلدات                                                                    

12                                             سنتزومشخصه یابی نانو حاملهای لیپیدی حاوی دوکسوروبیسین

                                                                                                                                                1393     زهره تاج ابادی                                                پیام نور                       استاد راهنما محبوبه میرحسینی، محمد حسن شیخها        استاد مشاور فاطمه حقیر السلدات                                                                    

13                                             تولید و بهینه¬سازی نانوذرات آلبومین سرم انسانی لود شده با وین¬کریستین و بررسی رهاسازی دارو در شرایط In-vitro                                                                                                               1394     اعظم حسن زاده                                                پیام نور                       استاد راهنما شهریار شاکری   استاد مشاور محبوبه میرحسینی                                                                                        

14                                             بررسی میزان سایتوکین های اینترفرون گاما، TGF_B، IL4 و IL6 در مردان پاق دیابتی با فشار خون بالا                                                                                                                                1393     مریم رام پیام نور  استاد راهنما غلامرضا اسدی کرم             استاد مشاور محبوبه میرحسینی

15                                             بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژن اینترلوکین28B  انسانی و میزان ALT  سرمی با شکست درمان بیماران الوده به هپاتیت C                                                                                                                         1394     نسیم ادیم                                                پیام نور                       استاد راهنما محبوبه میرحسینی،طیبه هاشم پور   استاد مشاور شاهین مرات                                                                                                                       

کارگاه ها

1- شرکت در کارگاه علمی اموزشی جنبه های جدید علو زیستی. دانشگاه پیام نور تفت. 1390. 29-30. دیماه (15 ساعت).

2- آشنایی با روش های تولید و افزایش متابولیت های ثانویه و ترکیبات دارویی با استفاده از سیستم های کشت بافت. دانشگاه تربیت مدرس. 1392. 3 بهمن ماه.

3- آشنایی با اصول اولیه کشت بافت. دانشگاه تربیت مدرس. 1392. 2 بهمن ماه.

4-کارگاه اموزشی spss دوره مقدماتی. 13و 14 بهمن 93 دانشگاه پیام نور تفت.

5- کارگاه اموزشی spss دوره پیشرفته. 20و 21 بهمن 93 دانشگاه پیام نور تفت.

6-دوره پیشرفته کاربردهای پراش اشعه ایکس XRD. 28/5/93. شبکه ازمایشگاهی فناوری نانو

7-کارگاه معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM. 29.5/93. شبکه ازمایشگاهی فناوری نانو

8-دوره پیشرفته آمادهسازی نمونه های TEM. 30/5/93. شبکه ازمایشگاهی فناوری نانو

9-دوره پیشرفته معرفی الگوی پراش و تحلیل و بررسی تصاویر TEM.30/5/93. شبکه ازمایشگاهی فناوری نانو

10- آموزش راهبردهای تدریس الکترونیکی و تولید محتوا. 19/6/1393. دانشگاه پیام نور.

 

برگزاری کارگاه

1          کارگاه تئوری و عملی آشنایی با روش های نوین تشخیص بیماریها بر پایه استفاده از نانوزیست حسگرها                               *          10/2/94             دانشگاه پیام نور

2          کارگاه تئوری و عملی آشنایی با روش‌های داروسانی نوین  بر پایه نانوحامل‌ها                               *            5/3/94   دانشگاه پیام نور

3          کارگاه مهندسی بافت و کشت سلول                         *          24/6/94 25/6/95 دانشگاه پیام نور

4          سمینار آشنایی با علوم و فناوری نانو و کاربرد های آن                          *          23/9/93             دانشگاه پیام نور اموزش و پرورش استان یزد

عضو کمیته علمی

1-  اولین کنفرانس علوم و فن اوری نانوتکنولوژی.1389. پیام نور یزد.

2- همایش ملی بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی. 2011. پیام نور تفت.

داوری کتاب

آزمایشگاه میکروب شناسی (خانم دکتر کرمانشاهی و...) انتشارات دانشگاه آزاد

داوری مقالات و طرح های پژوهشی

1-     داوری مقاله تحت عنوان اثر حفاظتی عصاره ابی سماق بر هیستوپاتولوژی بیضه در رت های دیابتی شده با الوکسان برای فصلنامه گیاهان دارویی. 1389.

2-     داوری مقاله جست و جوی مولکولی لیتسریا منوسایتوژنز و لیستریا ایوانوای در کبوترهای شهرستان یزد.مجله علمی پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها. 91.

3-     مقایسه اثر لاکتوکوکوس لاکتیس و نیسین برای مهار رشد باکتری‏های بیماری‏زا در پنیر فتا ایرانی. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها. 1392/9/2.

4-     جداسازی لاکتوباسیلوس پلانتاروم از ارقام مختلف زیتون بومی ایران و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن بر دو باکتری بیماریزای خانواده انتروباکتریاسه. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها. 1392/7/21

5-     بررسی بیان ژن lytA جهت تشخیص استرپتوکوک پنومونیه با استفاده از تکنیک. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها. 1392/2/1

6-     داوری و نظارت بر طرح پژوهشی اقای دکتر فضیلتی با عنوان بررسی فعالیت و پایداری آنزیم الفا امیلاز تثبیت شده برای دانشگاه پیام نور.29/11/90

7-     داوری و نظارت بر طرح پژوهشی با عنوان بررسی اثر نانوتیوب های کربنی بر پدیده ردوکس و انتقال الکترون هموگلبولین. برای دانشگاه پیام نور.22/4/89

8-     داوری و نظارت بر طرح پژوهشی طراحی سنسور نقره مدیفای شده با یون های هالوئید جهت اندازه گیری غلظت هموگلوبین برای دانشگاه پیام نور.2/12/88

9-     داوری و نظارت بر طرح اثر نانوذره اکسید تیتانیوم روی میزان سلول های خونی و  انزیم های کبدی موجود در خون رت برای دانشگاه پیام نور.8/2/89

10- داوری و نظارت بر طرح بررسی اثر ضدبکتریایی نانوذرات اکسید اهن. دانشگاه پیام نور. 19/11/90.

11-  

 

طراحی و ویراستاری سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور

1-     سال 90- 91 دروس میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی محیطی، ویروس شناسی مقطع کارشناسی

2-     سال 91- 92 دروس فیزویولوژی میکروارگانیسم ها، کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، بیوتکنولوژی، ژنتیک پرکاریوت ها مقطع کارشناسی ارشد و میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی محیطی، ویروس شناسی، زیست شناسی انگل ها مقطع کارشناسی

 

کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

1-     معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم (سلسله جلسات هم اندیشی اساتید)             1392-1393        6 ساعت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری             نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

2-     سلسه جلسات معرفت افزایی                               1392        6 ساعت             نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری      نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

3-     اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی و اخلاق حرفه ای (طرح ضیافت اندیشه استادان)         1393     32 ساعت                                    نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری      نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

4-     اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی و تاریخ علم و تمدن اسلامی (طرح ضیافت اندیشه استادان)        1392     32 ساعت                            نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری      نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

5-     اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی و معرفت شناسی اسلامی (طرح ضیافت اندیشه استادان) 1391     40 ساعت                                    نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری      نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

سمت ها:

1-     مسوول آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور استان یزد. 15/11/1393

2-     عضویت شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان یزد. 6/5/13932

3-     مسوول امور جاری پژوهشکده پوشش های نانوساختار دانشگاه پیام نور استان یزد. 3/12/1392

4-     مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور استان یزد. 8/8/1390

5-     مسوول رشته زیست شناسی.17/5/1389.

6-     کمک به راه اندازی پژوهشکده پوشش های نانوساختار دانشگاه پیام نور استان یزد

 

 

Honours                                                                                                                           

-The best honour (the most distinguished and the best) student in BSc degree course of Biology, University of Mashhad, Iran

-The best honour (the most distinguished and the best) student in PhD degree course of Biology, University of Isfahan, Iran

Techniques Experimented

Nucleic Acids:

PCR & RT-PCR, Nucleic Acids Extraction (RNA & DNA), Nucleic Acid Electrophoresis, DNA Sequencing.

Proteins:

-Protein Electrophoresis: (SDS-PAGE)

-Protein Staining (Commasi Blue Staining, Silver Staining)

-ELISA

-Western Blot

And also

 Microbial Cell Culture and Identification, Light Microscope analysis, Competent Cell Preparation & Transformation.

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما