جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو:خانم بی بی فائزه دهقان طزرجانی - موضوع:بررسی و تحلیل مناسبات میان طبیب و بیمار در متون ادب فارسی -استاد راهنما: مریم السادات اسعدی -استاد مشاور: یدا... شکیبافر- 1396/12/12-ساعت:8:30- ساختمان ولایت- اتاق کنفرانس
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ