فراخوان تدوین کتب درسی دانشگاه فراخوان تدوین کتب درسی دانشگاه (نوبت ششم) از تاریخ 1/12/96 لغایت 20/12/96 انجام خواهد شد. کلیه کارکنان محترم علمی دانشگاه که واجد شرایط ماده 4 آئین‌نامه تدوین کتب دانشگاه هستند، اقدام به دریافت آئین‌نامه مذکور و ثبت نام در فراخوان از طریق سامانه تدوین منابع آموزشی دانشگاه به نشانی http://tadvin.pnu.ac.ir نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ