برنامه کلاسی دانشجویان - تغییرات احتمال کلاسها - برنامه امتحانات میانترم

برنامه کلاسی جدید از طریق سایت Sahba.pnu.ac.ir

برنامه کلاسی دانشجویان پیام نور مرکز یزد
برنامه کلاسهای ساختمان شاهدیه 
برنامه کلاسهای سایت ولایت


 

تغییر در برنامه کلاسی
اعلام تغییرات احتمالی در کلاسها - تاریخ میانترمها
موارد فوق در ستون توضیحات برنامه کلاسی درج خواهد شد.

برنامه کلاسی جدید از طریق سایت Sahba.pnu.ac.ir
بيشتر