1391/5/3 سه‌شنبه

برنامه کلاسی جدید از طریق سایت Sahba.pnu.ac.ir

برنامه کلاسی دانشجویان پیام نور مرکز یزد
برنامه کلاسهای ساختمان شاهدیه 
برنامه کلاسهای سایت ولایت


 

1391/5/3 سه‌شنبه تغییر در برنامه کلاسی
اعلام تغییرات احتمالی در کلاسها - تاریخ میانترمها
موارد فوق در ستون توضیحات برنامه کلاسی درج خواهد شد.

برنامه کلاسی جدید از طریق سایت Sahba.pnu.ac.ir
بيشتر