شنبه 27 آبان 1391 اطلاع از عناوين پيشنهادي كار عملي درس سمينار در مسائل روانشناسي عمومي
عناوين پيشنهادي براي كار عملي درس سميناردرمسائل روانشناسي عمومي نيمسال اول 92-1391
دكتر كمالي
-        ابعادروانشناختي ميگرن                                    - آسيبهاي روانشناختي تلفن همراه
-        قضاوت اخلاقي                                             - حل مسألة اجتماعي              
-        روانشناسي خود                                             - كنترل فكر
-        خودكارآمدي در ورزش                                   - برنامه ريزي عصبي كلامي
-        شاخص اندازه اثر در آزمونهاي آماري                   - آموزش اخلاق
-        روش تحقيق كيفي                                           - خودگويي
-        دانشگاه اسلامي ،مفاهيم و مصاديق آن                    - رفتارتغذيةكودكان
-        خشونت عليه زنان                                            - تصوربدني
-        رفتار تقلب از ديدگاه روانشناسي                           -زبان بدن
-        مهارت هاي خودگرداني در اختلال وسواس              - ابعادروانشناختيِ اختلالMS
-        سبك هاي يادگيري                                            - روانشناسي اميد
-        سبك هاي شناختي در يادگيري                              - شناخت اجتماعي
-        اختلال يادگيري در املاء        - مطالعه تطبيقي شادي و نشاط از ديدگاه اسلام و روانشناسي
-        اختلال يادگيري در نوشتن                                    - سكوت در مشاوره
-        كارآمدي جمعي معلمان                                       - پديدة انتقال درمشاوره
-        خوشبيني                                                         - گريه در مشاوره
-        خشونت درنوجوانان                                            - اضطراب اينترنت
-        سبك هاي زندگي                                               - روش تحقيق فراتحليل
-        بهزيستي معنوي                                                  - سخت رويي   
-        آموزش به والدين كودكان استثنايي                         - بازداري عاطفي
-        تاب آوري روانشناختي                                        - اعتياد به اينترنت
-        ازدواج دانشجويي از نظر روانشناسي                       - انزواي اجتماعي
-        روشهاي تدريس در دانشگاه                                 - ادراك كودكان از خدا
-        حقوق شهروندي و مضامين روانشناختي آن                - ارزيابي تدريس در دانشگاه
-        شوخ طبعي از ديدگاه روانشناسي                            - مهارتهاي گفتگو و مذاكره
-        چت وتلويحات روانشناختي آن                              - روانشناسي محيط
-        تحليل محتوا به عنوان يك روش تحقيق                     - خودارزشمندي
-        فشاررواني دردانشگاه                                          - توانمندسازي روانشناختي                                                                                                   
-        بيش تيماري كودكان                                           - احساس تنهايي      
-        برنامه ريزي تلفيقي در آموزش وپرورش                    - ارزيابيِ پژوهش                                                     
-        سبكهاي تفكر                                                    - بهزيستي روانشناختي
تذكرات :
-        حضوردرجلسات كلاس الزامي وجزء نمرة نهايي دانشجو محسوب مي شود
-        انتخاب موضوع از عناوين فوق دراولويت است .
-        رعايت نكات توضيح داده شده در جلسة اول كلاس (24/8 91)الزاميست
-        محتواي كار پژوهش بايد منطبق با عنوان باشد
-        شيوة نگارش،طبقه بندي وترتيب مطالب و نحوة استناد نيز بايد مطابق توضيحات كلاسي باشد
-        تنهازمان تحويلِ كارعملي روز چهارشنبه 18 /11/91 ساعت 11-9 صبح مركز ولايت خواهد بود
-        ارائة فيشهاي تحقيق همراه با كار اصلي الزاميست
-         استفاده از منابع لاتين به خصوص مقالات، نمره ارفاقي دارد با لحاظ شرايطي كه در كلاس گفته شده است
-        ارائة كنفرانس كلاسي از تحقيق درحدود 15 دقيقه براي هر نفر نمرة ارفاقي خواهد داشت 
-        به طور عرفي حجم كار در حدود 30 صفحه و30 منبع كافيست با رعايت ساير شرايط.
-        دانشجويان غائب دروجلسة اول حتماً توضيحات كلاسي رادريافت دارند .
-        از كپي برداري و رونويسي كامل از متون بطور جدّاجتناب شود
-        درصورت تمايل نسخه اي از كاررا نزد خود نگه داريد
-        حتماًاز منابع مستقيم و دردسترس استفاده شود
-        انتخاب موضوع غير از موضوعات فوق با موافقت اينجانب ممكن است
-        انتخاب موضوعات تكراري كه داراي ادبيات تحقيق كامل و پرتكراراست توصيه نمي شود.
-         
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر