چهارشنبه 4 ارديبهشت 1392 اعلام زمان امتحان و ليست دروس ريزشي
عناوين دروسي كه در نيمسال اول سال تحصيلي 92-91 ريزش بالا داشته اند به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 ضمنا، مراحل انتخاب درس ريزشي به شكل زير مي باشد:
1. نوع آزمون : ريزشي مرحله اول
2. مسير ثبت نام: نيمسال 3912
3. تاريخ ثبت نام : 10/02/92 تا 15/02/92
4. فقط دانشجوياني مي توانند در آزمون مجدد اين دروس شركت نمايند كه در امتحان قبلي حضور داشته اند.
5. اين دروس جزء سقف انتخاب واحد ترم 3912 محسوب نمي شود .
6. شركت دانشجويان در آزمون اجباري نيست.
7. تاريخ برگزاري امتحانات اين دروس همزمان با امتحانات پايان نيمسال دوم 92-91 مي باشد.
نام درس
كد درس
رشته تحصيلي
الكتريسيته
1112173
آموزش علوم تجربي
حرارت و ترموديناميك و امواج
1112175
آموزش علوم تجربي
فيزيك
1113001
تربيت بدني و علوم ورزشي
آمار و كاربرد آن در مديريت
1117009
مديريت دولتي
آمار و كاربرد آن در مديريت
1117018
حسابداري
آمار و كاربرد آن در مديريت
1117086
مديريت بازرگاني- مديريت دولتي
آمار 2
1117118
علوم اقتصادي
آشنايي با كامپيوتر و كاربردآن
1211406
امور تربيتي
متون اختصاصي انگليسي
1212155
علم اطلاعات و دانش شناسي
كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ريزي شهري
1216438
جغرافيا و برنامه ريزي شهري ( جديد)
روشهاي مطالعات ديني 1
1220149
الهيات و معارف اسلامي گرايش اديان و عرفان
نحو 2
1230016
زبان و ادبيات عرب
نحو 1
1230077
زبان و ادبيات عربي
مباني كارآفريني
1234027
مهندسي توليدات دامي- مهندسي صنايع- مهندسي منابع طبيعي محيط زيست- مهندسي فناوري اطلاعات - مهندسي كامپيوتر
(نرم افزار)- علوم كامپيوتر
تحقيق در عمليات 1
1312024
مهندسي مديريت پروژه
ايستايي
1411171
مهندسي مديريت و آباداني روستاها
متون اختصاصي انگليسي
1712170
علم اطلاعات و دانش شناسي
آمار براي كتابداران
1712190
علم اطلاعات و دانش شناسي
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر