arm mohem
مهلت انجام درس پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد مهلت انجام درس پایان نامه تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد از زمان اخذ واحد، یک ترم بوده و همچنین دانشجویان حداقل چهار ماه بعد از زمان اخذ درس و تصویب پروپوزال مجاز به دفاع می باشند

انجام تکلیف اولیه این درس در نیمسال جاری، باید پس از انتخاب موضوع و تایید آن توسط استاد راهنما در نیمسال جاری ، پروپوزال تکمیل و گواهی ایران داک مبنی بر تکراری نبودن موضوع را نهایتا تا پایان دیماه تحویل کارشناس آموزش و استاد راهنما نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ