بازدید دانشجویان رشته ی صنایع غذایی مرکز یزد از سردخانه ی نعیم آباد دانشجویان رشته ی صنایع غذایی دانشگاه پیام نور مرکزیزد از سردخانه مواد غذایی نعیم آباد یزد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :

       این بازدید که جزء سرفصل درس تکنولوژی پس از برداشت رشته ی صنایع غذایی بوده، به منظور فراگیری دانشجویان رشنه ی صنایع غذایی دانشگاه از تغییرات فیزیولوژیکی در محصولات بعد از برداشت ، فرآوری و نگهداری محصولات در سردخانه و انبار ، بهداشت حمل و نقل برای محصولات مختلف به ویژه محصولات فسادپذیر ، وسایل حمل و نقل سرخانه دار و با همراهی استاد محترم آقای دکتر ابرقویی از سردخانه ی محصولات غذایی نعیم آباد صورت گرفت .       

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ