جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد برای نمایش لیست جلسات بر روی عنوان خبر کلیک نمایید.

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

زمان

فتاحی

د.ایزدی

د.بهرامی نیا

د.میرحسینی

سه شنبه 18/4/98

8

عبداللهی تی اب

د.بهرامی نیا

د.میرحسینی

د.ایزدی

سه شنبه 18/4/98

8:40

جلالی

د.شفیعی پور

د. عابسی

شکاری

چهارشنبه 19/04/98

8

نیکپور

د.شفیعی پور

د. عابسی

د.ایزدی

چهارشنبه 19/04/98

8:40

میرعلائی

د.شفیعی پور

د. عابسی

د.دهقانی زاده

چهارشنبه 19/04/98

9:20

استادی

د.میرحسینی

د.بهرامی نیا

د.ایزدی

چهارشنبه 19/04/98

10:10

فروزش

د.بهرامی نیا

د.طباطبائی

د.میرحسینی

چهارشنبه 19/04/98

11

جلسات دفاع رشته  مدیریت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ