لیست رشته های ارشد فراگیر مرکز یزد جهت اطلاع روی عنوان کلیک نمائید.

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع

علوم انسانی

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

فلسفه

فلسفه وکلام اسلامی(گرایش فلسفه اسلامی)

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

الهیات

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

اقتصاد

اقتصاد و تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفته و توسعه شهری

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی و اسلامی

کارشناسی ارشد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ