اخبار


انتقال کتابخانه و سالن مطالعه دانشگاه به محل جدید کتابخانه و سالن مطالعه دانشگاه در ساختمان فرهنگی در کنار نمازخانه افتتاح شد.