اخبار
تعطیلی دانشگاه دانشگاه از تاریخ 16 تا 21 شهریورماه تعطیل می باشد. کلیه امور آموزش از تاریخ 23 شهریور آغاز خواهد شد.