اخبار
اردوی زیارتی مشهد مقدس دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر با همکاری نهاد رهبری پیام نور استان یزد اقدام به برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس در نیمه اول آذر ماه به مدت 4 شب و3 روز به مبلغ 1500000 ریال ویژه خواهران به تعداد یک دستگاه اتوبوس نموده است. جهت ثبت نام به آقای میرجلیلی مسئول امور فرهنگی مرکز یا دفتر نهاد رهبری مراجعه نمائید.