1399/9/1 شنبه راه های ارتباطی
راه های ارتباطی با مسئولین دانشگاه پیام نور مرکز یزد
با شماره های دانشگاه ۳۷۲۰۲۵۸۲ الی ۹ در ساعات اداری تماس بگیرید.