1391/7/29 شنبه
برای نمایش سوابق علمی، پژوهشی و ... بر روی نام استاد کلیک نمائید.
 
 
 
نام
مرتبه علمی:
دانشیار
رایانامه:
hosein.abarghooee@gmail.com
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
اکولوژی
محل اتاق و زمان حضور:
 
نام :
مرتبه علمی:
استادیار
رایانامه:
paksima@yahoo.com
تلفن :
تارنما:
دورنما :
رشته:
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
محل اتاق و زمان حضور:
 
نام
مرتبه علمی:
مربی
رایانامه:
 archisad@pnu.ac.ir
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
معماری
محل اتاق و زمان حضور:
 
نام :
مرتبه علمی:
استادیار
رایانامه:
mitajik@yahoo.com
تلفن :
تارنما:
دورنما :
رشته:
الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی
محل اتاق و زمان حضور:
 
نام
مرتبه علمی:
مربی
رایانامه:
ahmad.dehghan@yahoo.com
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
تاریخ
محل اتاق و زمان حضور:
نام :
مرتبه علمی:
دانشیار
رایانامه:
تلفن :
38250720 - 4
تارنما:
دورنما :
رشته:
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
محل اتاق و زمان حضور:
دفتر ریاست پیام نور استان یزد
 
نام
مرتبه علمی:
مربی
رایانامه:
shahrad.elahe@yahoo.com 
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
هنر
محل اتاق و زمان حضور:
 
نام
مرتبه علمی:
استادیار
رایانامه:
a_sadeghi@pnu.ac.ir
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
فلسفه تطبیقی
محل اتاق و زمان حضور:
 
 
 
نام
دکتر سیدمحمدباقر کمال الدینی
مرتبه علمی:
دانشیار
رایانامه:
 
تلفن:
 37202582 الی 8
داخلی 204
تارنما:
دورنما:
رشته:
زبان و ادبیات فارسی
محل اتاق و زمان حضور:
ساختمان اساتید سایت ولایت 
 
نام
مرتبه علمی:
استادیار
رایانامه:
m.r.montazeri@pnu.ac.ir 
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
اقتصاد گرایش شهری و منطقه ای
محل اتاق و زمان حضور:
 
نام
مرتبه علمی:
استادیار
رایانامه:
m.mirhossaini@gmail.com 
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
زیست شناسی
محل اتاق و زمان حضور:
ساختمان نانو - شاهدیه
 
نام
مرتبه علمی:
استادیار
رایانامه:
vmir1345@gmail.com
تلفن:
تارنما:
دورنما:
 
رشته:
اقتصاد گرایش شهری و منطقه ای
محل اتاق و زمان حضور:
 
نام :
مرتبه علمی:
مربی
رایانامه:
eghbalialiakbar@yahoo.com
تلفن :
تارنما:
دورنما :
رشته:
مهندس عمران(گرایش سازه)
سمت :
 
نام
مرتبه علمی:
استادیار
رایانامه:
m_kabirinaeini@yahoo.com
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری
محل اتاق و زمان حضور:
 ساختمان اساتید
 
 
نام
مرتبه علمی:
استادیار
رایانامه:
soudmandi.jd@gmai.com
تلفن:
تارنما:
دورنما:
رشته:
حقوق
محل اتاق و زمان حضور:
ساختمان اساتید پیام نور یزد