1391/6/27 دوشنبه

 مراحل تكميل پروپزال
1.دانشجو مي بايست از ترم سوم  اقدام به اخذ و تكميل فرم پروپزال (موجود در سايت دانشگاه پيام نور ) با نظر استاد راهنما نمايد.
2.انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و پيشنهاد موضوع توسط  استاد مربوطه و معرفي استاد راهنماي همكار (در صورت لزوم) و استاد مشاور و در صورت لزوم ( انتخاب اساتيد خارجي مي بايست به تاييد گروه مربوطه رسيده شود) اساتيد مي بايست هيات علمي بوده و بازنشسته نباشند.
3.دانشجو موظف است پس از تعيين موضوع استاد راهنما و تاييد پروپزال توسط ايشان اصل پروپزال عنوان موضوع را به  كارشناس مربوطه جهت اخذ تاييديه از مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران (ايران داك) تحويل نمايد.تاييد يا عدم تاييد موضوع توسط ايران داك حداقل بين 15 تا 20 روز كاري به دانشگاه ارسال مي گردد.
4. دانشجو پس از تكميل فرم پروپزال مي بايست قسمت هاي مربوطه را امضا نموده(امضا دانشجو و استاد) حكم كارگزيني اساتيد خارجي، كپي كارت ملي ، شماره حساب بانك ملت ،تاييديه ايرانداك را ضميمه فرم پروپزال نموده، طلق و شيرازه نموده و به كارشناس گروه مربوطه تحويل نمايد(اساتيد داخلي نياز به موارد ذكر شده را ندارند) جهت تشكيل جلسه تصويب پروپزال (شوراي تخصصي گروه).
5.تشكيل جلسه (تصويب يا عدم تصويب) در صورت تصويب دانشجو مي بايست ابلاغ اساتيد مربوطه و رونوشت تصويب پروپزال را از كارشناس گروه مربوطه دريافت و به اساتيد تحويل نمايد.
بيشتر