1394/5/3 شنبه رشته های پیام نور مرکز یزد

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع

علوم انسانی

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

فلسفه

فلسفه وکلام اسلامی(گرایش فلسفه اسلامی)

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

الهیات

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

اقتصاد

اقتصاد و تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفته و توسعه شهری

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی و اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

جغرافیا

آب و هوا شناسی

کارشناسی

هنر و معماری

هنرهای تجسمی

ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)

کارشناسی

علوم پایه

آمار

آمار و کاربردها

کارشناسی

علوم انسانی

تاریخ

تاریخ

کارشناسی

علوم انسانی

تربیت بدنی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )

کارشناسی

علوم انسانی

تربیت بدنی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای انسانی (روستایی )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای انسانی (شهری )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

حقوق

حقوق

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

راهنمایی و مشاوره

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

کارشناسی

علوم پایه

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

علوم انسانی

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

علوم انسانی

زبان وادبیات انگلیسی

زبان وادبیات انگلیسی

کارشناسی

علوم انسانی

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

کارشناسی

علوم پایه

زمین شناسی

زمین شناسی

کارشناسی

علوم پایه

زمین شناسی

زمین شناسی (کاربردی )

کارشناسی

علوم پایه

زمین شناسی

زمین شناسی (محض )

کارشناسی

علوم پایه

زیست شناسی

زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

کارشناسی

علوم پایه

زیست شناسی

زیست شناسی گرایش عمومی

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

ژئومورفولوژی

کارشناسی

علوم پایه

شیمی

شیمی (کاربردی )

کارشناسی

علوم پایه

شیمی

شیمی گرایش محض

کارشناسی

علوم انسانی

هنر

صنایع دستی

کارشناسی

هنر و معماری

هنرهای کاربردی

صنایع دستی.

کارشناسی

هنر و معماری

هنرهای کاربردی

طراحی پارچه و لباس (گرایش طراحی چاپ پارچه)

کارشناسی

هنر و معماری

هنرهای تجسمی

عکاسی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

کارشناسی

علوم انسانی

اقتصاد

علوم اقتصادی (اقتصادنظری )

کارشناسی

علوم انسانی

اقتصاد

علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم سیاسی

علوم سیاسی

کارشناسی

علوم پایه

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

علوم کامپیوتر(چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی

علوم انسانی

تربیت بدنی

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

کارشناسی

علوم انسانی

تربیت بدنی

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

کارشناسی

هنر و معماری

هنرهای کاربردی

فرش ( گرایش بافت و مرمت فرش )

کارشناسی

هنر و معماری

هنرهای کاربردی

فرش (گرایش طراحی فرش )

کارشناسی

علوم پایه

فیزیک

فیزیک (اتمی و مولکولی)

کارشناسی

علوم پایه

فیزیک

فیزیک (حالت جامد)

کارشناسی

علوم پایه

فیزیک

فیزیک (هسته ای )

کارشناسی

علوم انسانی

زبانشناسی و زبانهای خارجی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت جهانگردی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی آب وخاک

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق - گرایش کنترل

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق - گرایش مخابرات

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی - بالینی

کارشناسی

هنر و معماری

مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

علوم پایه

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

کارشناسی

علوم پایه

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی علوم کشاورزی

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

علوم پایه

کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کارشناسی

علوم پایه

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

اقتصاد ومدیریت کشاورزی

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی (علوم دامی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

ماشینهای کشاورزی

مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مدیریت پروژه

مهندسی مدیریت پروژه

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها

کارشناسی

علوم پایه

مهندسی معماری

مهندسی معماری

کارشناسی

هنر و معماری

مهندسی معماری

مهندسی معماری

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست

کارشناسی

هنر و معماری

هنرهای تجسمی

نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی )

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث

کارشناسی