چهارشنبه 21 شهریور 1397 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی دانشجو:خانم حکیمه نظرخاکی مقدم

موضوع:تأثیر ویژگی های شخیصتی ونگرش های مرتبط کاری کارکنان بر عملکردکاری آنان با اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی

استاد راهنما: دکتر نگار معتمدی

استاد مشاور: دکتر حمیده شکاری

روز:چهارشنبه                                                                   تاریخ:29/06/96

ساعت 9 صبح                                                              ساختمان ولایت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر