چهارشنبه 21 شهریور 1397 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجو:خانم آسیه غیاثی

موضوع:تصحیح دیوان جنوبی اردبیلی

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدباقر کمال الدینی

استاد مشاور: دکتر مریم السادات اسعدی

روز:شنبه                                                                          تاریخ:25/06/96

ساعت 11 صبح                                                                  ساختمان ولایت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر