صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
1391/9/13 دوشنبه
(شيوه نامه مجله تخصصي پژوهشهاي اسلامي) دانشگاه پيام نور مركز يزد
بسمه تعالي  1- هر مقاله بايد شامل بخشهاي زير باشد: عنوان، چكيده فارسي، كلمات كليدي، مقدمه، متن، نتيجه، فهرست منابع و چكيده انگليسي.
 2- چكيده بايد طي دو تا سه پاراگراف و حداكثر 300 كلمه به طور صريح موضوع و نتايج پژوهش انجام شده را مطرح كند؛ و چكيده انگليسي ترجمه چكيده فارسي باشد.
3- منابع مي‌بايست به صورت درون‌متني ارائه‌شده. الگوي نقل قول از منبع در متن مقاله به صورت ذيل مي باشد: (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار منبع، شماره جلد: شماره صفحه) مي‌باشد. مثال: (محمدي، 1382، ج 1: 55)درصورت استفاده از دو يا چند اثر از يك نويسنده، نام اثر نيز بعد از نام خانوادگي نويسنده، ذكر گردد.
4- فهرست منابع بايد به ترتيب حروف الفبا و ابتدا منابع زبان فارسي و سپس منابع زبان خارجي مرتب شده و در انتهاي مقاله آورده شوند. در مورد كتاب‌ها: نام خانوادگي، نام (مؤلفان ) سال انتشار؛ عنوان اصلي كتاب: عنوان فرعي كتاب به صورت پررنگ(جزئيات عنوان كتاب در صورت وجود داخل هلالين)، ترجمه (مترجمان)، شماره جلد، محل انتشار، ناشر. در مورد مقالات :نام خانوادگي، نام؛ (مؤلفان) “عنوان مقاله به صورت پررنگ و داخل گيومه”، نام كامل مجله، شماره دوره يا جلد، شماره مجله.
5- اندازه صفحات برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات برابر با 5/2 سانتي‌متر انتخاب شود. و در محيط word xp با قلم B Nazanin تايپ شود، و چكيده ، پانويس و منابع با همان نوع قلم و اندازه 11 باشد. قلم انگليسيTimes new roman با يك فونت كمتر از قلم فارسي.
6- تعداد صفحات مقاله حداكثر 20 صفحه باشد.
7- نشاني نويسندگان، شامل محل كار و پست الكترونيك در زيرنويس صفحه اول نوشته مي‌شود. مشخصات انگليسي مؤلفان مقاله مي‌تواند زير اسامي آنان و پيش از چكيده انگليسي درج شود.
8- تنها مقالاتي قابل بررسي است كه حاصل پژوهش بديع بوده، قبلا منتشر نشده باشد و نويسنده متعهد به نشر آنها در جاي ديگر نباشد. در ضمن مقاله هاي ارسالي، نبايد هم زمان به مجله هاي ديگر ارائه شود.
9- مسوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي برعهده نويسنده است
10- حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات براي مجله محفوظو مقاله هاي دريافتي بازگردانده نخواهد شد.
11- نقل و اقتباس از مقاله هاي مجله با ذكر مأخذ آزاد است. با تشكر اداره تحصيلات تكميلي مركز يزد

1