نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور در تاریخ 27-26 مهر ماه 1396
زمان: چهارشنبه 1 شهریور 1396
مكان: مرکز کرمان
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور
نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور" در تاریخ 27-26 مهر ماه 1396
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر