اطلاعیه های آموزش
امتحانات پایان ترم نیمسال جاری امتحانات (غیراز حفظ جز 30 که کشوری و از سامانه دیگری برگزار می‌گردد) از طریق سیستم ریلاین به آدرس lms.yazd.pnu.ac.ir به صورت استانی برگزار می‌شود. دانشجویان برای اطلاعات بیشتر در مورد امتحانات با نام کاربری خود به این سیستم مراجعه نمایند. آزمون و طرح سوال حفظ جزسی توسط سازمان مرکزی در تاریخ 1400/03/01ساعت 19 برگزار خواهد شد.
ورود به درگاه آزمونهای سراسری  <-- {جهت شرکت در آزمون حفظ جز سی}
ورود به سامانه lms {شرکت در امتحانات (غیراز حفظ جز سی}

دسترسی به فیلمهای آموزشی سامانه
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر