اطلاعیه های آموزش
آزمون حفظ جز سي آزمون و طرح سوال حفظ جزسی توسط سازمان مرکزی در تاریخ 1400/03/01ساعت 19 برگزار خواهد شد. لينك شركت در آزمون در ادامه خبر آزمون و طرح سوال حفظ جزسی توسط سازمان مرکزی در تاریخ 1400/03/01ساعت 19 برگزار خواهد شد.
ورود به درگاه آزمونهای سراسری  <-- {جهت شرکت در آزمون حفظ جز سی}
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر