ابعاد نظری و عملی مقاومت برگزاری اولین همایش ملی ابعاد نظری و عملی مقاومت در تاریخ¬ 15/10/1399 برای استحضار به سایت همایش مراجعه نمائید. آدرس وب سایت همایش: http://www.conference.isu.ac.ir/fa http://www.conference.isu.ac.ir/fa
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر