جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت با مشخصات زیر در مرکز یزد به صورت مجازی به آدرس سامانه http://lms.yazd.pnu.ac.ir/p-yazd برگزار خواهد شد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد مشاور استاد ممتحن تاریخ دفاع ساعت دفاع
اعظم امین الرعایا خانم حمیده شکاری - آقای مهدی حدادزاده سه شنبه 23/10/1399 11:00
 
اعظم نژادمزارع خانم حمیده شکاری - خانم مرضیه دهقانی زاده چهارشنبه شنبه 24/10/1399 10:00
 
  
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر