1402/11/23 دوشنبهدانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار کرد
آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی
مهدی ابرقوئی- روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین با حضور 135 داوطلب توسط دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار شد. قابل ذکر است شرکت کار و تأمین زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی فعالیت دارد.

.


 
امتیاز دهی