1401/2/12 دوشنبهارزشیابی اساتید
ارزشیابی اساتید
دانشجویان عزیز لطفا بر اساس دستورالعمل ذیل نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمائید.

.


 
امتیاز دهی