1401/2/12 دوشنبهارزشیابی اساتید از 30 فروردین تا 30 اردیبهشت 1402
ارزشیابی اساتید از 30 فروردین تا 30 اردیبهشت 1402
دانشجویان عزیز لطفا بر اساس دستورالعمل ذیل نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمائید.

.


 
امتیاز دهی