تقویم ترمی
1399/12/27 چهارشنبه
تقویم نیمسالی
تقویم

.

ارائه دروس : 1399/10/24 - 1399/10/15
درخواست مهماني : 1399/11/26 - 1399/10/02
انتخاب واحد : 1399/11/08 - 1399/11/01
معرفي به استاد : 1400/02/27 - 1399/11/01
برگزاري كلاس : 1400/02/30 - 1399/11/11
انتخاب واحد ورودي جديد : متناسب با اعلام نتايج سازمان سنجش
حذف و اضافه : 1399/12/06 - 1399/11/26
ثبت نمرات ميان ترم : 1400/04/10 - 1400/01/31
دريافت كارت آزمون : 1400/04/06 - 1400/03/08
امتحانات : 1400/04/06 - 1400/03/11
ثبت نمرات دو ترمه : 1400/07/29

 
امتیاز دهی