كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1391/7/10 دوشنبه
  عنوان آخرین مهلت آخرین تغییرات حجم(KB)  
کارتکس رشته آمار سنتی   11/20/2011 123.17
کارتکس رشته اقلیم شناسی   11/20/2011 120.77
کارتکس رشته الهیات ادیان وعرفان اسلامی تجمیع   11/20/2011 136.92
کارتکس رشته الهیات تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی تجمیع.   11/20/2011 138.74
کارتکس رشته الهیات علوم قرآن وحدیث تجمیع   11/20/2011 138.70
کارتکس رشته الهیات فقه ومبانی تجمیع   11/20/2011 138.08
کارتکس رشته الهیات فقه ومبانی سنتی   11/20/2011 136.78
کارتکس رشته الهیات فلسفه وکلام اسلامی تجمیع   11/20/2011 138.01
کارتکس رشته پیش دبستانی 86به بعد   11/20/2011 145.76
کارتکس رشته تاریخ 86به بعد   11/20/2011 154.98
کارتکس رشته تاریخ سنتی   11/20/2011 154.98
کارتکس رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری   11/20/2011 118.02
کارتکس رشته جغرافیا ژئومورفولوژی   11/20/2011 121.10
کارتکس رشته جغرافیا برنامه ریزی روستایی
کارتکی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 89 به بعد
کارتکش رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 86-88
جغرافیای شهری 86-88 (جدید)
جغرافیای انسانی روستایی
کارتکس رشته حسابداری86   11/20/2011 133.22
کاردکس رشته حسابداری  
کارتکس رشته حقوق تجمیع   11/20/2011 151.34
کارتکس رشته حقوق85   11/20/2011 151.37
کارتکس رشته روانشناسی سنتی قبل 86   11/19/2011 123.79
کارتکس رشته روانشناسی86   11/19/2011 123.27
کارتکس رشته روانشناسی87   11/19/2011 118.38
کارتکس رشته ریاضی دبیری   11/20/2011 144.08
کارتکس رشته ریاضی کاربردی   11/20/2011 137.84
کارتکس رشته ریاضی محض   11/20/2011 144.58
کارتکس رشته زبان و ادبیات انگلیسی86   11/19/2011 116.36
کارتکس رشته زمین شناسی 86به بعد   11/20/2011 96.61
کارتکس رشته زمین شناسی سنتی   11/20/2011 127.16
کارتکس رشته زیست شناسی دبیری   11/20/2011 151.12
کارتکس رشته زیست شناسی سنتی   11/20/2011 162.84
کارتکس رشته شیمی دبیری   11/20/2011 102.45
کارتکس رشته صنایع دستی   11/20/2011 128.56
کارتکس رشته علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)   11/19/2011 139.80
کارتکس رشته علوم اقتصادی نجمیع   11/20/2011 134.50
کارتکس رشته علوم اقتصادی سنتی   11/20/2011 120.99
علوم اقتصاد نظری
کارتکس رشته علوم تربیتی مشاوره وراهنمائی تجمیع   11/20/2011 142.63
کارتکس رشته فیزیک هسته ای   11/20/2011 161.80
کارتکس رشته فیزیک جامد سنتی   11/20/2011 136.93
کارتکس رشته مدبریت صنعتی تجمیع   11/20/2011 131.50
کارتکس رشته مدیریت بازرگانی تجمیع   11/20/2011 132.70
کارتکس رشته مدیریت جهانگردی تجمیع   11/20/2011 134.00
کارتکس رشته مدیریت دولتی تجمیع   11/20/2011 132.05
کارتکس رشته مدیریت بازرگانی سنتی   11/20/2011 142.50
کارتکس رشته مدیریت جهانگردی سنتی   11/20/2011 143.55
کارتکس رشته مدیریت دولتی سنتی   11/20/2011 141.72
کارتکس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی سنتی   11/20/2011 145.55
کارتکس رشته مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی بعد86   11/20/2011 147.17
کارتکس رشته مهندسی صنایع تجمیع   11/20/2011 137.51
کارتکس رشته مهندسی صنایع سنتی   11/20/2011 138.19
کارتکس رشته مهندسی مدیریت اجرایی   11/20/2011 135.04
کارتکس رشته مهندسی مدیریت پروژه   11/20/2011 138.27
کارتکس رشته مهندسی فناوری اطلاعات(چند بخشی)   11/20/2011 158.15
کارتکس رشته کتابداری تجمیع   11/20/2011 123.57
کارتکس رشته کتابداری سنتی   11/20/2011 123.59
کارتکس مترجمی زبان انگلیسی   11/19/2011 117.92
کارتکس مهندسی کامپیوتر نرم افزار -ورودی قبل از 86   11/12/2011 537.67
کارتکس مهندسی کامپیوتر نرم افزارچند بخشی86به بعد   11/20/2011 37.43

فايلها
کارتکس ارشد ادبيات.docx 21.641 KB
کارتکس ارشد الهيات -فلسفه و کلام اسلامي.docx 20.585 KB
الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و کلام اسلامي.pdf 183.821 KB
فلسفه و کلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي.pdf 185.335 KB
کارتکس ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت تحول.pdf 62.251 KB
کارتکس طراحي سازمانهاي دولتي.pdf 67.196 KB
کاردکس ارشد امديريت منابع انساني-مديريت منابع انساني اسلامي.pdf 204.866 KB
کاردکس ارشد مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي.pdf 61.886 KB
کاردکس ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي.pdf 216.646 KB
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني.pdf 148.644 KB
مديريت دولتي گرايش مدبودجه و ماليه عمومي.pdf 66.857 KB
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول ورودي نيمسال اول 96-95 آزمون سراسري بجز فراگير نوبت شانزدهم.pdf 63.796 KB
بيشتر