صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
1391/5/7 شنبه

رشته های مقطع کارشناسی ارشد پیام نور مرکز یزد

کد رشته

نام رشته

کاردکس

12-13-40

زبان و ادبیات فارسی

کارتکس ارشد ادبيات.docx

12-13-42

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان

12-13-43

زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری

12-13-11

زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش

12-13-46

زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

12-13-45

زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه

12-20-50

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

12-20-30

الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی

الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و کلام اسلامي.pdf

12-19-10

فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی

فلسفه و کلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي.pdf

12-20-25

اخلاق کاربردی

12-20-76

اخلاق گرایش اخلاق کاربردی

12-20-24

 فلسفه دین

12-21-25

اقتصاد تجارت و الکترونیک

12-21-30

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک 

12-18-27

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

12-18-50

مدیریت دولتی گرایش  تشکیلات و روش ها

12-18-57

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی

12-18-51

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

کارتکس ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت تحول.pdf 
 

مديريت دولتي گرايش مديريت تحول ورودي نيمسال اول 96-95 آزمون سراسري بجز فراگير نوبت شانزدهم.pdf


 

12-18-37

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني.pdf

12-18-60

مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

کارتکس طراحي سازمانهاي دولتي.pdf

12-18-61

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی

مديريت دولتي گرايش مدبودجه و ماليه عمومي.pdf

12-18-64

مديريت دولتي گرايش مديريت رفتارسازماني                               

12-18-62

مديريت دولتي گرايش خط مشی گذاری عمومی                               

کاردکس ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي.pdf

12-18-63

مديريت دولتي گرايش مديريت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی                               

کاردکس ارشد مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي.pdf

12-18-59

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

کاردکس ارشد امديريت منابع انساني-مديريت منابع انساني اسلامي.pdf

1